stookenelektrakosten-e1380788860637

Warmtewet 2014

Op 1 januari 2014 gaat de warmtewet in werking, wet 325 van 17 juni 2013 inclusief de wijzigingen van wet 326.

Doel Warmtewet.
Doel van de wet is het beschermen van de consument, afnemer van warmte en koude tegen te hoge prijzen voor het leveren van warmte en/of koude en de leveringszekerheid hiervan. Het tweede doel van de wet is het vaststellen van een gereguleerd tarief. Dit moet er ook aan bijdragen, dat exploitanten van een warmtenet of koudenet een redelijk rendement kunnen realiseren en daarmee mogelijkheden hebben om te investeren in duurzame energielevering.
De prijs zal onderverdeeld moeten worden in een gebruiksafhankelijk deel en een deel vaste kosten. Zowel voor het gebruiksafhankelijk deel als voor de vaste kosten zal door de mededingingsautoriteit een maximum tarief worden vastgesteld.

Vergunninghouders.
Volgens de nieuwe warmtewet is het verboden om zonder vergunning warmte en/of koude te leveren. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen. Men heeft geen vergunning nodig als men warmte en/of koude levert aan maximaal 10 gebruikers. Ook heeft men geen vergunning nodig indien men per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoule of als men de verhuurder of eigenaar van het gebouw is waaraan de warmte en/of koude wordt geleverd. Een vergunning voor het leveren van warmte en/of koude dient te worden aangevraagd bij de Minister van Economisch zaken.

Gevolgen.
Gevolgen van de wet is, dat alle leveranciers van warmte en/of koude moeten voldoen aan de warmtewet. Ook geldt dit voor leveranciers die niet vergunningspichtig zijn.
Dit heeft gevolgen voor oa:
- Bedrijven die warmte leveren via stadsverwarming
- Bedrijven die warmte en/of koude leveren aan de industrie
- Bedrijven die warmte en/of koude leveren aan vastgoed eigenaren, ziekenhuizen, verzorgingshuizen enz.
- Woningbouwverenigingen die warmte leveren door middel van blokverwarming
- Vastgoedeigenaren, verhuurders die warmte en/of koude leveren aan oa. kantoren, opslagruimtes, winkels, garages, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen.

Gevolgen voor alle leveranciers:
• De leverancier moet een overeenkomst met alle afzonderlijke afnemers voor het leveren van warmte en/of koude afsluiten.
• De leverancier moet alle storingen van de installaties en onderbreking van de levering registreren.
• Indien de afnemer geen meteruitlezing op afstand wenst, dient de leverancier er voor te zorgen dat de afnemer periodiek wordt bezocht voor het uitlezen van de meter ter plaatse.
• De leverancier dient een afzonderlijke boekhouding van de levering van warmte en/of koude te verzorgen.
• De leverancier moet aantonen, dat hij marktconform inkoopt cq levert.
• De leverancier moet aantonen, dat niet meer dan de maximumprijs in rekening wordt gebracht. (De maximumprijs is vastgesteld door NMA.)
• De leverancier dient de afnemer tijdig van prijsaanpassingen op de hoogte te brengen.
• De leverancier dient tijdig en transparant alle voornemens tot wijzigingen van de leveringsovereenkomst verbonden voorwaarden aan de afnemer te melden.
• De leverancier dient bij onderbrekingen van de warmte en/of koudelevering in verband met geplande werkzaamheden, de afnemer minimaal 3 dagen voor uitvoering van de werkzaamheden te informeren.
(Noot: Leverancier moet alles in het werk stellen of onderbrekingen te voorkomen. Bij onacceptabele onderbreking kan de overheid een noodleverancier aanwijzen.)

Extra administratieve verplichtingen voor vergunninghouders.
• Vergunninghouder moet de afnemer een ruime keuze aan betalingsmogelijkheden aanbieden.
• Vergunninghouder moet goed bereikbaarheid zijn voor de afnemer.
• Vergunninghouder dient correspondentie van de afnemer binnen 10 werkdagen te behandelen cq te beantwoorden.
• Vergunninghouder dient een een afzonderlijke boekhouding van de levering van warmte en/of koude bij te houden.
• Vergunninghouder dient een jaarrekening en jaarverslag met accountantsverklaring te publiceren.

Bemetering.
Een leverancier is verplicht er voor te zorgen, dat indien de afnemer hiertoe een verzoek indient, binnen een redelijke termijn aan afnemer een individuele meter ter beschikking wordt gesteld die het actuele warmteverbruik kan weergeven en die informatie kan geven over de tijd waarin sprake was van daadwerkelijk verbruik. (Indien dit technisch onmogelijk is of financieel niet redelijk is, vervalt deze verplichting. Bij vervanging van de installaties, renovatie of bij nieuwbouw is leverancier verplicht individuele bemetering aan te brengen.)

Voor de warmwatervoorziening dient de leverancier er zorg voor te dragen, dat binnen een redelijke termijn en tegen redelijke tarieven en voorwaarden aan afnemers een warmtewisselaar ter beschikking wordt gesteld door middel van verhuur.
Kortom het verzorgen van een absolute warmtemeter (GJ-meter) voor ruimteverwarming en een watermeter bij levering van warm tapwater vanuit een gezamenlijk warmtapwater installatie of een warmtewisselaar bij individuele warm tapwater installaties.

Conclusie en advies.
De warmtewet heeft nogal grote gevolgen voor alle leveranciers van warmte en/of koude. Enerzijds financiële risico’s en eventueel kansen, anderzijds forse administratieve verplichtingen en hierdoor extra kosten. Echter ook voor de technische staat van de installaties en het rendement hiervan heeft het gevolgen. Zowel leveranciers als afnemer zijn gebaat bij goed functionerende installaties. Dit alles ongeacht of men nu wel of niet vergunningsplichtig is.

Om een goede implementatie van de nieuwe Warmtewet te kunnen realiseren dient men invulling te geven aan de volgende adviezen cq stappen;
1. Inventariseer de installatie.
a – Type installatie
b – Bemetering primaire energie
c – Bemetering secundaire energie (hulpenergie voor pompen, regeling enz.
d – Bemetering uitgaande energie direct na de collectieve warmte/koude opwekker.
2. Inventariseer de transport installatie, leidingen. (Vooral tbv rendementverliezen.)
3 Inventariseer de installatie in de ruimte van de afnemer.
a – Type installatie.
b – Bemetering primaire energie. (afgeleverde warmte)
c – Bemetering secundaire energie (hulpenergie voor pompen, regeling enz.
d – Bemetering warm tapwater bij collectief warmtapwater voorziening.
4 Maak een raming van de actuele kostprijs. (Plaats indien nodig zo snel mogelijk de daarvoor benodigde meters.)
5 Maak een overzicht van de extra administratieve handelingen en de te verwachten kostprijs hiervoor. (Ook de kosten voor de administratie van het onderhoud dient hierin meegenomen te worden. )
6 Toets in hoeverre de totaal geschatte kostprijs (vast en variabel) boven of onder de te verwachten maximale toegestane prijs komt te liggen.
7 Maak een inschatting of men wel of niet vergunningspichtig is.
8 Maak een planning over de te verwachten werkzaamheden en een inschatting van de totale kosten om aan de warmtewet te voldoen.

Voor advies over de nieuwe warmtewet, uw installatie en administratieve gevolgen kunt u contact opnemen met Klaas Pals. (Onafhankelijk servicekosten specialist, contractreminder, property management) of met Klaas Mulder (adviseur WTB-Installaties)

Alle informatie over de nieuwe warmtewet