Kamerstukken Warmtewet

Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in de Warmtewet, nadat deze tot wet is verheven, enkele wijzigingen aan te brengen ten aanzien van onder andere de reguleringssystematiek en de reikwijdte teneinde de werking van deze wet te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling Advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het op 3 september 2003 ingediende voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

2. In onderdeel g wordt «maximaal 1000 kilowatt» gewijzigd in: maximaal 100 kilowatt.

3. In onderdeel j wordt «artikel 7» vervangen door: artikel 9.

4. Onderdeel k komt te luiden:

k. representatieve organisatie:
een rechtspersoon die de belangen vertegenwoordigt van producenten, leveranciers of verbruikers in de warmtesector;

5. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

l. verhuurder:
een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70, eerste lid, van de Woningwet, dan wel een eigenaar van ten minste 25 voor verhuur bestemde woongelegenheden in Nederland, of degene die door die eigenaar gevolmachtigd is namens hem op te treden.

Lees de gehele wet :

Alle informatie over de nieuwe warmtewet