Beantwoording vragen met betrekking tot de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling

In deze brief wordt er een schets gegeven over de ontwikkeling van de warmteprijs in 2014 ten opzichte van 2013.

Daarna een overzicht van de belangrijkste knelpunten die de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen. Dit betreft onder meer de reikwijdte van de Warmtewet en de herijking van de parameters die zijn opgenomen in de Warmteregeling.

Omdat een aantal knelpunten die marktpartijen nu ervaren binnen afzienbare tijd moet worden opgelost, wil de minister , vooruitlopend op een evaluatie van de Warmtewet, op korte termijn een wetswijzigingstraject in gang zetten. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in gang gezet en de minister verwacht dat ik in het voorjaar van 2015 een voorstel tot wijziging van de Warmtewet bij de Kamer kan wordt ingediend.

brief van minister kamervragen over warmtewet 7 juli 2014 

 

 

 

 

 

 

Alle informatie over de nieuwe warmtewet